Levenstestament

Met een levenstestament kunt u voorzien in een situatie wanneer u om wat voor reden dan ook niet meer zelf kunt handelen om uw belangen waar te nemen.

In veel levenstestamenten gaat het om twee volmachten: een voor de zakelijke belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Het geven van een volmacht kan betrekking hebben op een tijdelijke periode, bijvoorbeeld vanwege een ingrijpende operatie. Of een structurele situatie omdat iemand niet meer in staat is de eigen belangen te behartigen, zoals bij dementie.

In het levenstestament worden de taken duidelijk omschreven. Het is goed om,  voordat u iemand benoemt,  er samen met de beoogde gevolmachtigde over te praten zodat deze persoon weet wat u belangrijk vindt en u een inschatting kunt maken of u de juiste persoon hebt gekozen voor het vervullen van uw taken en wensen. In het levenstestament kan heel specifiek zijn beschreven welke persoon in verschillende situaties mag handelen. Het kan ook zijn dat het levenstestament juist heel globaal de kaders aangeeft.  De gevolmachtigden hebben dan de ruimte te handelen volgens de wensen van u als volmachtgever.

Als het levenstestament is opgesteld en getekend ontvangt u afschriften van de akte. U kunt dan een afschrift aan de benoemde persoon geven zodat deze gevolmachtigde weet hoe er gehandeld moet worden namens u.

Bij chronische ziekte of een slechte gezondheid kan een levenstestament uitkomst bieden. Het is daarom verstandig en raadzaam om stil te staan bij de situatie dat u niet meer zelf zou kunnen handelen. Huib Ruijgrok kan u hierin adviseren en een helpende hand bieden.

Als u om wat voor reden dan ook niet meer in staat bent om zelf voor uw belangen op te komen, is het belangrijk om een levenstestament te hebben. Kom niet voor verrassingen te staan.